NÁDHERNĚ ZVLNĚNOU KRAJINOU Z KLATOV DO DOMAŽLIC / PRACOVNÍ...

R. L.

Chodové se v písemných pramenech objevili během 13. století a existují spory o to, zde se jejich původ dá odvodit z raně středověkých stráží, které zde sloužily již v období přemyslovských knížat či zda se jedná o obyvatelstvo zde nově usazené až v období osídlovacích procesů 13. století. Některé prameny se taky odvozují od vojenských výpadů českých knížat do Polska v 11. století, odkud mělo být přesunuto slovanské obyvatelstvo od řeky Noteć a Chodža poblíž knížecího Hnězdna. To by taky vysvětlovalo etnografické rozdíly od okolního obyvatelstva i někdy východněji působící dialekt (např. bylo-bulo s tvrdým l atd.). Velký význam však sehrálo přijetí Nábských Srbů (Chodů) Boleslavem I. za strážce západní hranice. [editovat] Chodské zboží, práva a povinnostiHlavním úkolem Chodů bylo obcházet zemskou hranici a zjišťovat, zda nedošlo k nepřátelskému vpádu; pokud došlo k válečnému stavu, pak museli vytvářet lesní přeseky, signalizovat hrozící nebezpečí, resp. bránit průnikům menších oddílů nepřátel. V době míru taktéž kontrolovali, zda kolonizační postup německého obyvatelstva nepřekonal zemskou hranici, resp. zda Němci netěží na českém území dřevo apod. Chodové byli usídleni v celkem 11 vesnicích v okolí Domažlic: Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Postřekov, Draženov, Stráž, Újezd, Tlumačov, Starý Klíčov, Mrákov, Chodská Lhota, Pocinovice. Tyto obce do značné míry tvořily jeden celek, protože vlastnily společnou pečeť, prapor (s párem plstěných bot, psí hlava je až záležitostí národního obrození), ale i samosprávu. **** Městská památková rezervace Domažlice Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci bylo zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek, i jako urbanistickému útvaru. Historické jádro města Domažlic bylo prohlášeno za památkovou rezervaci výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. října 1975, čj. 17 596/75-VI/1. Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury zvláště z období pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik města při významné středověké obchodní cestě a jako městu, které sehrálo významnou úlohu v dějinách českého národa. Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění a svým významem i polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celé městské aglomerace. Rozsah památkové rezervace v Domažlicích je vymezen na severu ulicemi Poděbradovou a Komenského, na západě Příhodovými sady a ulicí Na kopečku, na jihu potokem Zubřinou a na východě ulicemi Břetislavovou a Poděbradovou.


NÁDHERNĚ ZVLNĚNOU KRAJINOU Z KLATOV DO DOMAŽLIC / PRACOVNÍ... Byli jsme odměněni. Cestou nádherně zvlněnou krajinou z Klatov do Domažlic. Sem tam úžasné výhledy, stromořadí z topolů podél příčných cest. Kostelíky na návrších. Pod nimi přikrčené věnce chalup. Přes ty kopce už je Německo. Jedeme do samého srdce Chodska, Domažlic. Profrčíme Kdyní a už jsme tam. Hrdí Chodové hlídali hranice. Proto jim král udělil svobodu a povýšil na město. Městská památková rezervace nám vyrazí dech... Podloubím dojdeme na oběd v jedné boční uličce. Ale v paměti máme ty zmrazky u lesíků, padáky vozovky nahoru dolů, rybníky sem tam v údolí. Chuť zastavit a jít se projít. Ještě je jen pár stupňů nad nulou a u Klatov byla trochu mlhovina. Jenže tohle nejde v sobě nejde zabít. Shodneme se rychle a jednohlasně: moc hezkých míst je i u nás... A jsou to "kluci", od kterých bych to nečekal... (Zřejmě je tam tedy něco víc, že i tyhle typy přiznají barvu...) */Domažlice (4. 4. 2013) Miniatury prozaické
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.