Ten, který tříští cedry (výběr z textů 2009-2012)

Výběr

Místo prologu a motta
(překlad žalmu 29 - autor: David, syn Jesse, asi 1000 př. Kristem)
1 Davidův po dostavění Svatostánku: Přinášejte Hospodinu, Boží synové, přinášejte Hospodinu skopce.
2 Hospodinu slávu a čest přinášejte, obětujte Jemu slávu Jeho jména, ctěte Hospodina v svatém Jeho domě,

04. 06. 2012
15
11
3058
Smíšené verše

Primo Levi: U soudu (A giudizio)

Výběr

- Jak se jmenuješ. - Alex Zink. - Kde ses narodil.
- Il tuo nome.

19. 07. 2016
6
4
879
Překlady

Immaculata I.

Vrcholku hory,
dotýkáš se nebe
a bouře hříchů nedosáhne Tebe,
o krůček nad ní Jsi.

29. 08. 2014
17
9
1407
Smíšené verše

Jákob u Fanuel aneb Penitentia V.

Výběr

Uplývá voda pod vrbami
a já, Lhář k smíru putující,
čekám, až přijde Nepoznaný
a nechci vědět, co mám říci.

06. 12. 2012
21
23
3135
Smíšené verše

Thomas Hardy - Srpnová noc

Slabounké světlo, roleta se chvěje,
doznívá sem zvuk hodin z povzdálí,
podivní herci vchází v místo děje:
sekáč a můra, čmelák ospalý.

12. 08. 2012
18
21
2742
Překlady

Penitenia IV.

Nesmyslné, bezdůvodné odpuštění,
další šanci, kterou bych mohl zase promarnit,
odvažuji se teď žádat s drzostí,
jež sama o sobě je trestuhodná.

24. 07. 2012
23
19
2838
Volné verše

Turris Babel - hledání dokonalého jazyka

„Mlčící Bože,“ modlil se člověk, jda pomalu a váhavě tou nejtišší polopouští. „Dals nám jazyk, kterým k Tobě můžeme promlouvat, dals nám jazyk ze Sebe, jazyk, kterým jsi v nedohlednu času přikázal věcem, aby byly nebo nebyly. Jsme-li v samotě a nemůžeme-li mluvit k nikomu, máme stále jazyk, jímž Tebe můžeme oslovit, vždy a všude, na ulici, která se dáví davem lidí mezi zvratky člověčenství ve špinavých hradbách měst, i na poušti, kdy klopýtajíce řídkými keříky přemítáme, zda vystačí voda v měchu. Dals nám to, čím jsi stvořil svět: možnost promlouvat a právo mluvit k Tobě, i když nemůžeme mluvit k nikomu jinému, a ani slabika proto nebude vylita vniveč z našich srdcí, aby vsákla do prsti zemské.

15. 05. 2012
11
9
2380
Povídky

Arthur O'Shaughnessy - Óda

Jsme ti, kdož hudbu hrají,
jsme ti, kteří sny sní
na pouti po okraji
proudů řek samotní,

23. 01. 2010
21
18
3509
Překlady
Nahoru