Československá literární komunita

Tak jako generace autorů před vámi, publikujte svoji psanou tvorbu. Podělte se o svoje názory a sbírejte zpětnou vazbu na svoje díla. Inspirujte se a učte od nejlepších.

Přidejte se

„Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (část liturgie ze Mše sv. z neděle 31.03.2024; z katolických kostelů...)

01. 04. 2024
3
5
90

 

 

 

 

 

Motto:  

 

Nebytí      přináleží      Zlu.   A    

tak      nejzákladnějším      Rozhodnutím

jsme      povoláni

      Bytím

přiblížit      Jsoucno      ke      Světlu... .

(( ....)).

 

 

 

 

„Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ (část liturgie ze Mše sv. z  neděle 31.03.2024; z katolických kostelů...)

 

 

(( ...)).

1. čtení – Sk 10,34a.37-43

Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

 

 

(( ...)).

 

Evangelium – Jan 20,1-9

Ježíš musel vstát z mrtvých.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Místo tohoto evangelia je možné si vybrat evangelium z vigilie.

 

 

Při večerní mši se může číst následující evangelium: Lk 24,13-35

Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


5 názorů

Zeanddrich E.
před 2 měsíci
Dát tip

Radovane, zdravím Tě... .


Zeanddrich E.
před 2 měsíci
Dát tip
Četbu lepší, než zaznamenané výroky Krista (Ježíše  II. Nazaretského, ..., jednoho z osmi, bratříčka našeho největšího) v *evangeliích z doby, kdy zde dole na Zemi v lidském těle s námi přímo chodil, jen stěží najdeš 
 
 
 
 
 
*(čtyři tzv. synoptická evangelia, různě se překrývající (evangelistů Matouše, Marka, Lukáše, Jana) jsou součástí tzv. Nového zákona, druhé části tzv. Bible svaté...)

Zeanddrich E.
před 2 měsíci
Dát tip

 

...aneb Evangelium je pravým opakem některých zde na Písmáku, Aru; několika slovy dokáže naopak říci velice hodně...! :):)


Aru
před 2 měsíci
Dát tip

no já ti teda nevím Zeé, bez nejdůležitější relikvie je česká pobočka církve tak trochu nahraná a bez důvěry


Lili.
před 2 měsíci
Dát tip

Až dojde na lámání chleba, střídka i kůrka je vás všech a snad vyjde pro všechny. Mně stačí hledět na to, jak umírá hlad.

 


Na psaní názorů musíte mít ověřený email.
Sdílení
Nahoru