Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 440 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+10 neviditelných
Sdružení OSA Písmák, nástin stanov
datum / id11.04.2001 / 22704Vytisknout |
autorOlda
kategorieLiterární diskuseDalší dílo autora
zobrazeno6272x
počet tipů1
v oblíbených0x
Prolog
Níže přepisuji možné stanovy občanského sdružení okolo Písmáka, tak jak jsme je na sobotní schůzce dali dohromady. Podoba jistě není konečná, proto ji prosím připomínkujte.
Ještě jednou podotýkám, že sdružení má za cíl podporovat literární tvorbu a Písmáka. Sdružení z něj (člensky) vychází, ale neovládá. Mělo by poskytovat autorům záštitu právního subjektu pro jednání s jinými – ať už nakladateli, redakcemi či nadacemi. Mělo by poskytnou možnost financovat (přijímat sponzorské dary) a vynakládat je na projekty Písmáka, či samotných členů, autorů.
Sdružení OSA Písmák, nástin stanov
Stanovy sdružení OSA Písmák (Občanské sdružení autorů Písmáka) ČLÁNEK I. Název, sídlo, územní působnost 1.Sdružení nese název OSA Písmák a sídlí v Praze na adrese Tanvaldská 1335, 18200 Praha 8 2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky jako organizace, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami. ČLÁNEK II. 1. Poslání a zaměření činnosti Cílem občanského sdružení OSA Písmák je všestranná podpora literární tvorby a sdružování lidí všech generací se společnými zájmy v oblastech kultury, zejména literatury. 2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi: Všeobecná podpora internetového serveru Písmák a souvisejících aktivit. 3. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje. ČLÁNEK III. Organizační struktura 1. Valná hromada (dále jen VH). 2. Správní rada (dále jen SR): předseda, místopředseda. 3. Kontrolní komise (dále jen KK). 4. Autorské kluby(dále už jen AK). 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení ČLÁNEK IV. Působnost orgánů sdružení 1. VH všech členů je nejvyšším orgánem sdružení OSA Písmák. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech jeho činnosti, schvaluje hospodaření a změny stanov, projednává návrhy SR, řeší otázky členství. a) Řádná VH se koná minimálně jedenkrát ročně. VH svolává SR, přičemž čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny, nebo vystaveny na serveru Písmák současně s pozvánkou. b) Mimořádná VH se svolává rozhodnutím rady, nebo na žádost minimálně 10% členů s udáním důvodu svolání. c) VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Pokud není VH ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání, a toto shromáždění je, za podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR, bez ohledu na počet přítomných, usnášeníschopné. d) Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o rozpuštění sdružení, pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných členů a splnění podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající, zvolený dle jednacího řádu. e) O každém jednání VH je veden protokol, který bude vystaven na serveru Písmák, na jehož kopii má právo každý řádný člen bez ohledu na jeho účast na VH. f) Hlasovací právo náleží členům, kteří zaplatili členské příspěvky. Účastnit se jednání VH mohou spoluautoři či spolupracovníci členů, avšak nemají hlasovací právo. 2. SR řídí a rozhoduje za sdružení OSA Písmák v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení OSA Písmák, vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. a) SR je statutárním orgánem sdružení OSA Písmák. b) SR se skládá z minimálně tří členů sdružení a maximálně z deseti členů sdružení. Ze svých řad volí předsedu a dva místopředsedy. Počet volených členův SR může být upraven hlasováním nadpoloviční většinou VH. c) Členové SR jsou voleni VH. SR má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet kooptovaných řádných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2. d) SR rozhoduje ve všech věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech zvolených členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. e) SR je odpovědná VH. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, musí VH zvolit novou. V tomto případě svolává mimořádnou VH některý člen sdružení OSA Písmák. f) Funkční období SR stanoví VH dle potřeby. SR je svolávána dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. O usneseních SR je veden protokol. g) Sdružení navenek zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s některým dalším členem SR. 3. Kontrolní komise a) KK provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života sdružení OSA Písmák, na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu SR a VH. b) KK je volená na žádost VH na dobu určenou VH, počet jejích členů určuje VH dle potřeby. c) Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR. KK rozhoduje stejným mechanismem jako SR. d) Členové KK mohou zvolit ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost KK. Předseda či pověřený člen KK rady přednese na každém jednání VH zprávu o činnosti. VH může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti. e) Členové KK mají právo účastnit se jednání VH a dostat uděleno slovo, kdykoliv o to požádají, podle jednacího řádu. 4. Autorský klub a) AK má právo samostatně vytvářet a předkládat projekty SROV. SR je povinna vydat zdůvodněné stanovisko a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání projektu. SR má právo zamítnout projekt na základě hlasování, kdy se vyjádří alespoň dvě třetiny přítomných členů proti realizaci projektu. SR posuzuje projekty v pořadí, ve kterém byly předloženy a přiděluje prostředky k jejich realizaci. b) AK se ustavuje schůzí členů, definuje svůj jednací řád a volí zástupce pro jednání se SR. c) Zástupce AK musí být členem OS. 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení. Dočasná pracovní seskupení svolává SR pro realizaci dílčích úkolů a projektů, souvisejících s činnosti sdružení OSA Písmák. Tato seskupení nemají žádnou právní subjektivitu. ČLÁNEK V. Členství 1. Vedle členů přípravného výboru, kteří se stávají členy dnem registrace sdružení, se může stát členem sdružení OSA Písmák kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky: a) souhlasí s posláním a cíli sdružení OSA Písmák b) platí členský příspěvek každý rok 2. Členství ve sdružení OSA Písmák může být ukončeno na základě rozhodnutí SR 3. Výše členských příspěvků a termín splatnosti je pro každý rok stanovená SR podle zásad schválených VH. 4. Člen má právo na základě vlastního svobodného rozhodnutí kdykoli ukončit své členství ve sdružení OSA Písmák, členský příspěvek za daný rok nebude navrácen. 5. Čestné členství - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání sdružení OSA Písmák, ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí a za podmínky, že tento návrh schválí valná hromada, stává se kandidát čestným členem sdružení OSA Písmák. V době od navržení čestného členství do nejbližší valné hromady se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání VH s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách a komisích. ČLÁNEK VI. Členská práva a povinnosti 1. Členové mají zejména tato práva: a) volit a být voleni do orgánů sdružení OSA Písmák. b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení OSA Písmák. c) užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení. d) být informováni o činnosti sdružení OSA Písmák a účastnit se jeho akcí. 2. Členové sdružení OSA Písmák mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako rozhodnutí orgánů sdružení. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. 3. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení OSA Písmák a upustit od všeho, co by mohlo uškodit zájmům sdružení. 4. Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky za příslušný rok. ČLÁNEK VII. 1. Hospodaření sdružení OSA Písmák Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci svých cílů sdružení OSA Písmák získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR a VH), z darů a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení OSA Písmák s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů. 2. Podpisové právo a) Podepisování za sdružení OSA Písmák se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení OSA Písmák připojí svůj podpis samostatně předseda, popřípadě společně místopředseda s dalším členem SR. V odůvodněných případech může předseda svou pravomoc delegovat na pověřeného člena sdružení. b) V případě zavazování sdružení OSA Písmák nad částku 50 000,- Kč či při zatěžování či zcizování majetku podepisuje pouze předseda společně s jedním řádným členem SR. K tomuto podpisu musí mít jako doklad řádné potvrzení o pověření SR na základě hlasování dvoutřetinové většiny VH. c) Při nebezpečí z prodlení má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně informuje SR, popř. VH, které se k takovému jednání musí vyjádřit. ČLÁNEK VIII. Zánik sdružení OSA Písmák 1. O zániku sdružení OSA Písmák může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné VH a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem a za podmínky přítomnosti alespoň tří členů SR. 2. V případě dobrovolného rozpuštění také VH rozhodne o majetku sdružení OSA Písmák, který by měl připadnout neziskové organizaci se stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci. 3. Jinak platí pro likvidaci sdružení OSA Písmák i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník) ČLÁNEK IX. Závěrečné ustanovení 1. Změny těchto stanov OSY Písmák provádí VH sdružení OSA Písmák. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

27.04.2001 00:00:00dát kritice tipblázen
Napadlo mě, že možnost stát se řádnými členy sdružení by měli mít pouze autoři registrovaní tady na serveru (snad trochu xenofobie, ale to, že tu je někdo zaregistrovaný, zaručuje alespoň určitou míru zájmu a snad i znalosti prostředí).
24.04.2001 00:00:00dát kritice tipViNiL
Domnívám se, že OSA je neobyčejně.... vhodn7 nazev....
22.04.2001 00:00:00dát kritice tipkalinka
tisknu si to na doma, ale musím se přidat k Břízovi, protože OSA mě švihla do vočíček fakt docela brutálně a jsem rozhodně proti jakémukoliv zavdávání možných dohadů, že s touto nechutnou organizací máme cokkoliv společného!:o)

zatím...
21.04.2001 00:00:00dát kritice tipSala
Oldu stavím na 1. místo!!! za zásluhy :-) veřejným počinem.
Hodně písemného zdaru.
*!
20.04.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
je pravda, že Olda (a jeho právo veta) tam zapsán není, a zřejmě by měl být...
13.04.2001 00:00:00dát kritice tipBacil
Dvě poznámky k Břízovi:

a) VH je podle mě potřeba a internetovou konferecí nehradit nelze - však asi nebude moc často, ale jde o vážné věci, SR musí někde dostat čitelný mandát a vědět, že za ní někdo stojí

b) počet členů SR podle mě nemusí být lichý, stejně pochybuju, že by někdy přišli na schůzku všichni, a navíc je lépe, když se důležité věci dohodnou jakž takž konsensem, než aby rozhodoval něčí jeden hlas navíc (osobní zkušenost z několika spolků, jimiž jsem prošel)
13.04.2001 00:00:00dát kritice tipBříza

Bacil:....

ad a): vysvětli prosím proč nelze? Brání - li tomu zákon, určitě existuje cesta, jak ho bez porušení obejít (jsme v Čechách :c). Proč by internetem zprostředkovaný mandát měl být slabší, než papírovou formou ? Nerad bych se kvůli básničkám "za trest" věnoval schůzování -

b) konsensus: lépe to je, ale ještě lépe je být připraven. Myslím, že období "jednotných názorů" máme zaplaťpánbůh za sebou(pohleď na některá z posledních auditek). Pokud by se vše (většinou ! - nezpochybňuji existenci situací, kde osobní kontakt je nutností) odbývalo internetem, není důvod, proč by se nemohli vyjádřit všichni členové SR. Je rozdíl, mezi unavenými družstevníky a živoucími poety ..... :c)
13.04.2001 00:00:00dát kritice tippapouch
admin
prosíííím..... OSA nééééééééééééééééééééééé
fňuk :'-(
13.04.2001 00:00:00dát kritice tipRastin
papouchu :-)
13.04.2001 00:00:00dát kritice tipBacil
Břízo, určité věci je lepší osobně. Někomu zkolabuje server, odpojí ho, nepůjde proud... valná hromada je valná hromada. Nechtějme být hyper-"e".
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipBacil
Myslím, že jsou to standardní, kvalitně zpracované stanovy. Ještě jednou se omlouvám, že nebudu ten aktivně se účastnící, ale rád pomůžu dle možností. Snad bych ještě doporučil stanovit členské příspěvky ne jako fixní, ale ve výši od - do, tj. kdo nemá peníze, zaplatí minimum, kdo chce pomoci, zaplatí víc (a nemusí to pak složitěji dávat jako dar). Takhle to např. funguje v jisté politické straně, kterou nechci jmenovat, abych netahal do Písmáka politiku.

Protože tip není bod, ale říkám jím, že na tu věc chci upozornit druhé, dávám tomuto tip, i když je to auditorium - podle mě by to mělo vidět co nejvíc lidí, hlavně ti, kteří reptají na institucionalizaci Písmáka a možná tak úplně nevědí, o čem hovoří.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipVio
Zatím nemám, co bych dodal. Plně podporuji.

P.S. Ty členské příspěvky, jak navrhuje Bacil, nejsou špatný nápad.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipRastin
Ty členské příspěvky, jak navrhuje Bacil, nejsou špatný nápad :-)
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipTynic
Členské příspevky jsou hovadina....
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipBříza
první, co mne napadlo: OSA - jako zkratka již existuje (Ochranný svaz autorů) ..... nepletlo by se to ? ... (nejsem tu naposled ...) :c)
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipDavidek
Chmms.. clenskz prispevek.. 20kc ? 200kc... ?? 2000kc ?? / rok ?
Davidek.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tiprire
zabaciluju se do řady :)
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipAlbireo
Pár drobných připomínek:
Místo střídavého používání termínů "sdružení OSA Písmák" a "sdružení" navrhuji při prvním výskytu doplnit "(dále jen Sdružení)" a dále v textu psát jenom "Sdružení". Jinak ovšem souhlasím s Břízou a navrhuji místo OSA Písmák používat jenom "Občanské sdružení Písmák"=OS Písmák (ostatně členem by nemuseli být jen autoři).
IV 1: Měl by být stanoven minimální předstih, jak dlouho před VH je nutno oznámit její svolání.
IV 2 b: Kdyby SR měla jen 3 členy, je poněkud groteskní, aby v ní byl předseda a 2 místopředsedové.
IV 2 d: Rozhoduje hlas kterého místopředsedy, pokud budou dva?
IV 3 d: KK by měla mít předsedu v každém případě, ne jen když se na zřízení této funkce KK domluví.
IV 4 a: Co znamená zkratka SROV? Jinde ve stanovách se nevyskytuje.
V 2: Doplnit: Proti tomuto rozhodnutí se člen může odvolat k nejbližší VH. Odvolání má? nemá? odkladný účinek.
VI 3: Konec je příliš tvrdý. Navrhuji ... co by mohlo podstatně uškodit zájmům sdružení.
VI 4: Budeme schopni to kontrolovat? A co když bude VH svolána před termínem splatnosti příspěvků?

Přeji OS mnoho zdaru a hlásím se předběžně za jeho člena.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipAlbireo
Ještě avi.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipBacil
Já se taky hlásím za člena, to jsem ještě neřekl.

Albi má většinou pravdu, ale co se týče toho, hlas kterého místopředsedy rozhoduje... to bych neřešil, buďto je jeden z nich pověřen konkrétním úkolem, tj. má mandát, nebo se rozhoduje kolektivně, tj. každý člen SR má jeden hlas.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipRastin
Bříza má s tou zkratkou OSA pravdu. Jedna taková už existuje a navíc (nejen) já, coby amatérský muzikant, mám ke této zkratce silnou averzi. Někteří jistě chápou ...
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipHelča
Taky mě ta OSA zarazila, viz Bříza
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipinventor
Ještě aby tomu každý dobře porozuměl:

Návrh stanov je návrh k připomínkám všech zájemců a nejenom o členství.

Výši členských příspěvků schvaluje Valná hromada a proto se chceme vyhnout tomu, aby jejich výše byla přímo ve stanovách. Projednali jsme také možnost tzv. čestného členství, kdy člen sdružení sice nebude hlasovat, ale nebude také nucen platit členské příspěvky; tato možnost bude vhodná zejména pro školáky a studenty (vyloučena není ani možnost, aby tito čestní členové mohli hlasovat - já osobně bych proti tomu úplně nebyl, i když to není zcela obvyklé); čestný člen bude mít jinak všechna práva jako člen řádný;

Název OSA Písmák může sice svádět k podobnosti s OSA, jak napsal Bříza a Albireo, ale v našem podání to má jiný význam, jedná se o skutečnou osu lidí kolem Písmáka, a jako zkratka to znamená občanské sdružení autorů. Rozdíl od OSA je v tom, že název obsahuje navíc slovo Písmák, tedy jde o zcela jiný název, nikde se v souvislosti s naším názvem nepoužije jenom OSA.
Nikdo však není proti návrhu lepšího názvu, nenašli jsme ovšem způsob jak v dnešní situaci zorganizovat rozumné hlasování o názvu. Dovedu si představit, že Valná hromada název v budoucnu třeba změní.
Lhůta svolání VH je určena zákonem (nejméně 15 dní před konáním), pokud si do stanov dáme lhůtu delší, mohlo by nám to zabránit sejít se v případě potřeby v co nejkratší lhůtě; na druhou stranu shodne-li se na tom více lidí, můžeme lhůtu prodloužit.
Počet členů SR je určen jen jako minimální, může a já myslím, že rada bude širší.
Pokud se sejdou dva místopředsedové, bude rozhodovat při rovnosti hlasů hlas toho kdo bude zvolen podle jednacího řádu za předsedu zasedání SR. Báli jsme se, že pokud nebude o členství a především práci v SR zájem, musíme být schopni zabezpečit mechanismus jednání pro extrémně minimální podmínky.
Proti předsedovi KK asi nikdo nic nenamítne, ale jen těžko lze předpokládat, že si jej členové KK nezvolí, můžeme tam vložit slovo musí, ale je možné aby toto bylo stanoveno v jednacím řádu KK, kterou VH schválí, nic proti ničemu...
Zkratka SROV je překlep!!!! Má tam být SR.
S připomínkou pro V 2 souhlasím, to nám uniklo, možnost odvolání by být měla a stav by měl být zakonzervován, do projednání VH by neměl nikdo získat naprostého vrchu.
Pro V 3 souhlas, asi vhodná změna.
VI 4 - musíme být schopni to kontrolovat, lze to i blíže specifikovat. Moje interpretace je tato: od první VH, která určí výši příspěvků bude odvozen počátek roku členkých příspěvků. Člen je povinen zaplatit ve lhůtě do posledního dne roku členských příspěvků, po celé období se má za to, že příspěvky zaplatil. Pokud nezaplatí, nemůže nadále hlasovat...
Zde by nemělo jít v první řadě o peníze, doufám, že to dokážeme, z členských příspěvků totiž stejně sdružení neuživíme natož jeho činnosti...

Čím více lidí se vyjádří tím lépe!! Všem zatím děkuji.


12.04.2001 00:00:00dát kritice tipPopelucha
no, inventore, OSA je opravdu odpuzující slovo, bohužel. Nemůže se sdružení jmenovat jenom Písmák? Z kontextu přece vždycky vyplyne jestli se mluví o serveru nebo o sdružení. A pak je jasné, že je to občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra blablabla a tak dál.

Jinak souhlas s Albireem. Stanovy bych doporučila nejprv vylepšit a pak poslat. Každá další změna na MV je tak trochu komplikace (zkušenosti). Ty úpravy, o kterých psal Albireo, jsou nejspíš nutné, protože když tomu úředník nebude rozumět nebo mu to přijde nejednoznačné, tak to vrátí.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipVio
Soni, byl. Tys mě neviděla? ;-)))
Jen mi přišlo rozumné, že by výše poplatků mohla být stanovena ve stanovách tím rozmezím.
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipBříza
pár dalších poznámek:

- lehce předimenzované (napadlo mě to přirovnání o komáru a kanónu). Například předjímá se cosi, co zatím neexistuje - a není zřejmé, zda vznikne (kluby - opravdu to teď chcete dávat do stanov ?).

- Máte představu (alespoň přibližnou), pro kolik "aktivních" autorů bude takovéto sdružení atraktivní ? Bude jich alespoň 20 ? Aby se nestalo, že "předsednictvo" nebude mít komu vládnout .... ;c)

- Jakým institutem bude moci finančně přispívat "nečlen" sdružení.

- Valná hromada: (odporné zařízení !) Ztráta času všech, prostředků (nájem sálu), organizační potíže, pocity, jako na sjezdu UV KSČ .... opravdu by to nešlo řešit internetovou konferencí ?

- Jaký je statut Oldy ? Má zaručeno právo "veta" ?

- článek 5/2 ....... dosti drsné - a zneužitelné. Podle mne nutno stanovit, za jakých podmínek, institut odvolání (viz Albireo) a pod.

- počet členů SR - vždy lichý

- předseda KK by měl mít právo - uzná - li to za vhodné - zablokovat disponibilitu prostředků a svolat VH (internetovou ;c)

- bylo by dobrý se snažit, aby to bylo pozitivní, přijatelný a atraktivní řešení. Hádky a animozity hned na úvod, silná prohlášení, uražená ješitnost jednotlivců mnoho důvěry a pozitivních emocí nevzbuzují .......

- Hospodaření s prostředky musí být čiré, jako studánka..... kdo povede účetnictví ?
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
hihi ani se neptejte kdo vymyslel tu osu :-)
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipBříza
Sonatino: Tvůj odkaz mi nefunguje .... bohužel - jsem chtěl poukázat na (tím pádem) se snižující atraktivitu.
Hlasování a elektronický podpis mi nepřipadá souměřitelné. Pokud by např. někdo ověřitelně mým jménem hlasoval (předpokládám, že hlasování by bylo věřejné), zjistil bych to jistě velice rychle...)
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipVojtek
Jéžišmarja já se toho bojím.....já nevím na můj vkus poněkud monstrózní....mňo ale já tomu nerozumím..a doufám, že ještě dlouho nebudu....

a právě se konal 53. sjezd valné hromady .... :-(


Přeji vám hodně štěstí....
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipClimaster
...no právu nerozumím....a počítám s tím, že se bude o hromadě věcí hlasovat na 1.VH :))) (valné hromadě)..kam příjdu:)))))
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipSargis
OSA?
Osa Berlín-Řím-Tokio...

Stanovy jsou slušné a asi i právnicky košer, v tom se nevyznám :-/ ale to jméno se mi moc nelíbí. Leč to jen můj názor... Jo, správně, nekoliduje to jméno s Ochranným Sdružením Autorských práv?
12.04.2001 00:00:00dát kritice tipCrosseyed_Fred
můžu být též členem? a něco navrhnout?
díky...

ochranný svaz autorů by se měl jmenovat "Přeshuba", za tím , kdo by porušil autorská práva, by vyrazila eskorta lomihnátů (ooooops z5, přeshubu škrtám a navrhuji "Lomihnát") a narušiteli by buď dali přes hubu, nebo polámali nohy, toť by se odvýjelo od názvu!

k názvu združení:
ASANACE - autorský svaz a nadace
CODOMA GOMORA - co doma napíšete, tady vyblijete
CYBERIE - cybernetická beletrie, poezie
PÍČUS - písmák český - umělecké sdružení
PISKOŘ - písmak okresní ředitelství
SAKO - svaz autorů kolem Oldy
SAKRA -sdružení autorů kolem raceka, Radana, Raddie, Radka, Radosti, RAFAELXe, Ragmi, Ragnaroka, Raichu, Raichu_elektrická, Rákose,Ramiz_Achundova, Ramony, Raptora, Rase, Raspberryka, Rastina, ravena, Raye a Raydena.
POSER - poetický server

nu, jdu na tom pracovat!

11.04.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
No když sem s tím souhlasil tam, tak proč bych nesouhlasil zde :-)


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.