Na Písmáku publikuje 50 tisíc autorů, 440 tisíc textů, 5 miliónů názorů

Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Registrace
Zapomenuté heslo

Novinky #2 (28. 9. 2019)
Novinky (1. 8. 2019)

+12 neviditelných
Stanovy sdruźení OKAP (#2)
datum / id03.05.2001 / 24125Vytisknout |
autorOlda
kategorieLiterární diskuseDalší dílo autora
zobrazeno7090x
počet tipů1
v oblíbených0x
Prolog
Další schůzka dala vznik „zakládacímu výboru sdružení Písmák“. Tedy především se mění název – viz níže. Několik poopravených překlepů. Zásadních změn stanovy nedoznaly, provedené změny jsou zvýrazněny tučně.
Pod text připojili podpis autoři: Olda, Inventor, Sonatina, Vio, Miroslawek, Sůva, Ufo, Rivka, Špuntík, Stevenson, Quin, Merle, Jochaniem, Funda, Zámek, Merlin.
Stanovy sdruźení OKAP (#2)
Stanovy sdružení Písmák (Občanský klub autorů Písmáka) ČLÁNEK I. Název, sídlo, územní působnost 1.Sdružení nese název Písmák (dále jen sdružení) a sídlí v Praze na adrese Tanvaldská 1335, 18200 Praha 8 2. Sdružení provozuje svou činnost na celém území České republiky jako organizace, je právnickou osobou, která se řídí českým právním řádem a těmito stanovami. ČLÁNEK II. 1. Poslání a zaměření činnosti Cílem občanského sdružení Písmák je všestranná podpora literární tvorby a sdružování lidí všech generací se společnými zájmy v oblastech kultury, zejména literatury. 2. Naplnění svých cílů dosahuje následujícími činnostmi: Všeobecná podpora internetového serveru Písmák a souvisejících aktivit. 3. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje. ČLÁNEK III. Organizační struktura 1. Valná hromada (dále jen VH). 2. Správní rada (dále jen SR): předseda, místopředseda. 3. Kontrolní komise (dále jen KK). 4. Autorské kluby(dále už jen AK). 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení ČLÁNEK IV. Působnost orgánů sdružení 1. VH všech členů je nejvyšším orgánem sdružení . Rozhoduje o všech zásadních záležitostech jeho činnosti, schvaluje hospodaření a změny stanov, projednává návrhy SR, řeší otázky členství. a) Řádná VH se koná minimálně jedenkrát ročně. VH svolává SR, přičemž čas, místo, začátek shromáždění a pořad jednání musejí být oznámeny v tisku, nebo vystaveny na serveru Písmák současně s pozvánkou. b) Mimořádná VH se svolává rozhodnutím rady, nebo na žádost minimálně 10% členů s udáním důvodu svolání. c) VH je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně jedné třetiny členů. Pokud není VH ve stanovenou hodinu usnášeníschopná, koná se o hodinu později se stejným pořadem jednání, a toto shromáždění je, za podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR, bez ohledu na počet přítomných, usnášeníschopné. d) Pokud se má rozhodnout o změně stanov nebo o rozpuštění sdružení, pak je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných členů a splnění podmínky přítomnosti alespoň dvou členů SR. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající, zvolený dle jednacího řádu. e) O každém jednání VH je veden protokol, který bude vystaven na serveru Písmák, na jehož kopii má právo každý řádný člen bez ohledu na jeho účast na VH. f) Hlasovací právo náleží členům, kteří zaplatili členské příspěvky a jejich členství bylo schváleno VH. Účastnit se jednání VH mohou spoluautoři či spolupracovníci členů, avšak nemají hlasovací právo. 2. SR řídí a rozhoduje za sdružení v období mezi VH. Předkládá zprávy a návrhy VH, připravuje její jednání. Určuje prostředky a způsob zajišťování funkcí a rozvoje sdružení , vytváří jeho program a schvaluje rozpočet jednotlivých akcí. a) SR je statutárním orgánem sdružení . b) SR se skládá z minimálně tří členů sdružení a maximálně z deseti členů sdružení. Ze svých řad volí předsedu a dva místopředsedy. Počet volených členův SR může být upraven hlasováním nadpoloviční většinou VH. c) Členové SR jsou voleni VH. SR má právo při rezignaci svých členů kooptovat náhradníky, avšak počet kooptovaných řádných členů nesmí v průběhu celého funkčního období přesáhnout 2. d) SR rozhoduje ve všech věcech sdružení prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimálně nadpoloviční účasti všech zvolených členů SR na jejím zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. e) SR je odpovědná VH. Pokud není SR v důsledku rezignace více než dvou svých řádných členů usnášeníschopná, musí VH zvolit novou. V tomto případě svolává mimořádnou VH některý člen sdružení . f) Funkční období SR stanoví VH dle potřeby. SR je svolávána dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. O usneseních SR je veden protokol. g) Sdružení navenek zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda společně s některým dalším členem SR. 3. Kontrolní komise a) KK provádí kontrolu vedení účtů, výsledků hospodaření, jakožto i dalších oblastí života sdružení , na nichž se usnese. O výsledcích revize podává jednou ročně zprávu SR a VH. b) KK je volená na žádost VH na dobu určenou VH, počet jejích členů určuje VH dle potřeby. c) Členství v KK je neslučitelné s členstvím v SR. KK rozhoduje stejným mechanismem jako SR. d) Členové KK mohou zvolit ze svého středu předsedu, který řídí a koordinuje činnost KK. Předseda či pověřený člen KK rady přednese na každém jednání VH zprávu o činnosti. VH může KK ukládat úkoly v rámci její působnosti. e) Členové KK mají právo účastnit se jednání VH a dostat uděleno slovo, kdykoliv o to požádají, podle jednacího řádu. 4. Autorský klub a) AK má právo samostatně vytvářet a předkládat projekty SR. SR je povinna vydat zdůvodněné stanovisko a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání projektu. SR má právo zamítnout projekt na základě hlasování, kdy se vyjádří alespoň dvě třetiny přítomných členů proti realizaci projektu. SR posuzuje projekty v pořadí, ve kterém byly předloženy a přiděluje prostředky k jejich realizaci. b) AK se ustavuje schůzí členů, definuje svůj jednací řád a volí zástupce pro jednání se SR. c) Zástupce AK musí být členem OS. 5. Pracovní rady, komise apod. dočasná seskupení. Dočasná pracovní seskupení svolává SR pro realizaci dílčích úkolů a projektů, souvisejících s činnosti sdružení . Tato seskupení nemají žádnou právní subjektivitu. ČLÁNEK V. Členství 1. Vedle členů přípravného výboru, kteří se stávají členy dnem registrace sdružení, se může stát členem sdružení kterákoliv fyzická osoba, která splní následující podmínky: a) souhlasí s posláním a cíli sdružení b) platí členský příspěvek každý rok 2. Členství ve sdružení může být ukončeno na základě rozhodnutí SR. 3. Výše členských příspěvků a termín splatnosti je pro každý rok stanovená SR podle zásad schválených VH. 4. Člen má právo na základě vlastního svobodného rozhodnutí kdykoli ukončit své členství ve sdružení , členský příspěvek za daný rok nebude navrácen. 5. Čestné členství - kandidátům, kteří výrazně přispěli k plnění cílů a poslání sdružení , ale kteří nechtějí nebo nemohou být jeho členy, může SR navrhnout udělení čestného členství. V případě, že takto navržený kandidát – fyzická osoba – s tímto návrhem souhlasí a za podmínky, že tento návrh schválí valná hromada, stává se kandidát čestným členem sdružení . V době od navržení čestného členství do nejbližší valné hromady se v případě, že kandidát návrh přijme, na takového kandidáta pohlíží jako na čestného člena. Čestní členové jsou osvobozeni od placení členských příspěvků, mohou se zúčastnit jednání VH s hlasem poradním, mají právo aktivně se účastnit práce v pracovních radách a komisích. ČLÁNEK VI. Členská práva a povinnosti 1. Členové mají zejména tato práva: a) volit a být voleni do orgánů sdružení . b) podávat návrhy a doporučení všem orgánům sdružení . c) užívat podle pravidel určených SR prostředky a zařízení sdružení. d) být informováni o činnosti sdružení a účastnit se jeho akcí. 2. Členové sdružení mají povinnost dodržovat jeho stanovy, stejně jako rozhodnutí orgánů sdružení. Členové mají povinnost platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě. 3. Členové mají povinnost přispívat k naplňování cílů a poslání sdružení a upustit od všeho, co by mohlo podstatně uškodit zájmům sdružení. 4. Hlasovací právo náleží pouze členům, kteří zaplatili členské příspěvky za příslušný rok. ČLÁNEK VII. 1. Hospodaření sdružení Majetek a finanční prostředky nutné k realizaci svých cílů sdružení získává z členských příspěvků (podle zásad schválených SR a VH), z darů a dědictví, z jiných zákonných zdrojů. Sdružení s nimi hospodaří podle obecně závazných právních předpisů. 2. Podpisové právo a) Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení připojí svůj podpis samostatně předseda, popřípadě společně místopředseda s dalším členem SR. V odůvodněných případech může předseda svou pravomoc delegovat na pověřeného člena sdružení. b) V případě zavazování sdružení nad částku 50 000,- Kč či při zatěžování či zcizování majetku podepisuje pouze předseda společně s jedním řádným členem SR. K tomuto podpisu musí mít jako doklad řádné potvrzení o pověření SR na základě hlasování dvoutřetinové většiny VH. c) Při nebezpečí z prodlení má předseda právo přijmout na svou odpovědnost nezbytná opatření i nad rámec své kompetence, o nichž dodatečně informuje SR, popř. VH, které se k takovému jednání musí vyjádřit. ČLÁNEK VIII. Zánik sdružení 1. O zániku sdružení může být rozhodnuto jen na řádné nebo mimořádné VH a pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů s hlasovacím právem a za podmínky přítomnosti alespoň tří členů SR. 2. V případě dobrovolného rozpuštění také VH rozhodne o majetku sdružení , který by měl připadnout neziskové organizaci se stejným či podobným zaměřením nebo věnován humanitární organizaci. 3. Jinak platí pro likvidaci sdružení i jeho majetku obecně závazné právní předpisy (Obchodní zákoník) ČLÁNEK IX. Závěrečné ustanovení 1. Změny těchto stanov sdružení provádí VH. 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

06.12.2004 00:00:00dát kritice tipPan_Da_Loose_Key
Můžu se zeptat jaké jsou cíle a poslání tohoto sdružení?Nějak jsem to z toho nemohl vyčíst.
14.01.2004 00:00:00dát kritice tipElyn
Voříšku, nevylučují jen komunisti.
Nejde snad o to, někoho vyšachovat, ale musíš mít možnost vyloučit členy sdružení, kterým je toto sdružení již lhostejné, neúčastní se žádné valné hromady a přitom sami ze sdružení nevystoupí (protože prostě si nechtějí dát tu práci se psaním žádost apod.), přičemž svým chováním vlastně blokují činnost sdružení (není možné rozhodovat v zásadních věcech sdržení pro neúčast dostatečného počtu členů) - pokud se takových členů sejde víc, můžeš to rovnou zabalit a založit sdružení nové.
Vím, o čem mluvím...
23.06.2002 00:00:00dát kritice tipOlda
ADMIN
Ty stanovy jsou aktuální, od jednání, které je zde uvedené se nezměnily. O "vylučování" to není pravda -- snad ve všech stanovách občanských sdružení do kterých jsem nahlížel si valná hromada, či správní rada ponechává právo rozhodovat o přijetí (či vyloučení) člena.
Důvody jsou zřejmé -- v opačném případě by něbyl problém přivést na VH sto svých kamarádů, do sdružení vstoupit a naložit s ním čistě dle svých představ. Ten článek je tedy přirozenou obranou sdružení.
08.06.2002 00:00:00dát kritice tipVoříšek
Možná by to chtělo krapet aktualizovat celou tuto stránku s názvem "stanovy". Předpokládám, že když už je sdružení řádně registrováno (IČO 26533634), má i vlastní definitivní stanovy. Mohly by tedy místo tohoto návrhu raději zveřejněny skutečné stanovy?
Jinak - ze svých řad vylučují jenom komunisti. Pokud to dělá nějaká jiná organizace taky, musí si komunisti mnout ruce blahem, jak dobře nás tady dokázali za 40 let "vychovat" .
14.01.2002 00:00:00dát kritice tipRobynson
Inu stává se to.
25.10.2001 00:00:00dát kritice tipNoHead
No, ak mozem, mal by som jednu (vlastne dve) vyhradu k stanovam ... v slusnych krajinach (rozumej tie trosku viac na zapad od Slovenska ci Ciech) nebyva zvykom aby novoprihlasujuci sa clenovia museli prechadzat nejakym schvalenim valneho zhromazdenia. Zdruzenie ma fungovat na principe dobrovolnosti a nie vynimocnosti. Asi takto: "Iha! No toto je ale fasa zdruzenie. Kolko pytaju? Hmm, tak to si mozem este dovolit." Vyplnim papier, zapltim prachy a som clenom ... ziadne dalsie schvalovanie (na tom schvalovani by zakapalo nejdno financne zdruzenie v Nemecku al. Rakusku). Viem si predstavit, ze take schvalovanie Printa alebo _JiKa_ by malo, vzhladom na sucasne zlozenie VH, prinajmensom burlivy priebeh a velmi neisty koniec. A to je prosim pekne zle. VELMI ZLE.
Podobne zle (tzn. velmi) na mna posobi clanok V. bod 2. To sme kde? Bez akehokolvek udania dovodu, bez zjavnych pricin, kedykolvek? Hmm ...
Ale inak v pohode. Clenske prispevky celkom prijatelne. Norozdiel od niektorych pismakov nemam strach ze by mohlo dojst k nejakym nekalym financnym operaciam. Stale dufam, ze ludia su v podstate normalni. A nakoniec tie dve stovky nie su nejake obrovske prachy. A keby nieco stale mozme niekomu nakopat do g..olena ;o)). Ale zaujima ma ma z pravneho hladiska, ci sa mozem stat clenom zdruzenia, ked som obcanom a obyvatelom ineho statu, nez v ktorom bolo zdruzenie zalozene. Viete niekto odpoved?
_JiKo_, Cavalera, Print: len clenstvom v zdruzeni (=hlasovacie pravo) a hlasovanim mozete zabranit aby sa vase obavy naplnili. Ak vam na tom ozajsky zalezi, tak s tym nieco robte ... toto je cesta.
06.09.2001 00:00:00dát kritice tipHelča

15.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Merle: každý máme nějaký problém, ale můj problém se Merle nejmenuje.. Kdo to vůbec je???:-)
15.05.2001 00:00:00dát kritice tipFLO
Tak do toho teda nejdu.
14.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Print: TO už je skutečně tvůj problém
11.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Merle: nemám zájem o tvou lítost, to by mě skutečně uráželo!:-)
10.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
print: můžu tě akorát politovat

monty: jsi vedle jak ta jedle, myslel jsem zaplacení profi kritika....

wendigo: promiň, ale já nemůžu za to kvůli čemu se ti ježí vlasy, ani za tvé obavy o jakési ego... Z členských příspěvků se bude financovat samotná existence sdružení (účto atd.), a možná ani na to nebudou stačit. Jde o jakýsi závazek vážnosti úmyslů členů. Místo na slova znějící dávným socialismem (on je to jaksi právní dokument) by ses měl zaměřit na jejich významy...
A ono ego? Pokud si někdo nějakou prací a zásluhami bude podporovat svoje ego, ať si to sakra klidně dělá. Do toho mě nic není.
10.05.2001 00:00:00dát kritice tipMonty_Python
Merle: A jo, tak... tak to pardón!:)
Zaplatit ho asi nebude problém, oni zas tak drahý ani pracovně přetížení nejsou... možná bych našla i někoho, kdo to udělá zadarmo ze známosti... poptám se, jestli chcete. Nebo už máte nějaký konkrétní představy?:)))
10.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Monty: já o kritice nevím zhopla nic, ale pohovoř s Invetorem... jak ho znám, určitě by zájem byl...
09.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Wendigo:
1) podpra autorů vypadá tak že jsou kritizování na úrovni, že jim je umožněno vydat sbírku, udělá se jim lepší prostředí... atd.
2) výhody?? nevidím žádný, jen práce a práce
3) potřebuješ-li kojit ego, jsi tu špatně
4) pokud seš schopnej sehnat jinak peníze na chod písmáka, tak to UDĚLEJ
09.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Cavalera: sdílím s tebou tvé obavy! Vyjádřil jsi to velmi pregnantně! Obavy, že sdružení bude jen zástěrkou pro nejpodivnější ambice několika jedinců mám od počátku!!:-) A zatím mě nikdo a nic nepřesvědčil o opaku!.-) A z těch anagažujících se jmen mi naskakuje husí kůže!.-)
09.05.2001 00:00:00dát kritice tipMonty_Python
Merle: Uf uf, termín "kritizováni na úrovni" se mi volajako nepozdáva... myslíš to asi dobře, ale zní to trochu velikášsky, jako kdybys tím chtěl říct, že jen členové sdružení jsou těmi vyvolenými... spíš bych asi použila termín "kritizováni hlouběji" nebo "zodpovědněji"... čímž bys vyjádřil fakt, že si s kritikou daného díla dáte práci a nebudete jen mlátit náhodná slova do klávesnice... :)
09.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Merleho kritiky jsou skutečně "na úrovni".-))) Jde o to čeho!:-))))))) Mohl bych ho citovat, ale mám daleko na záchod!:-))))
09.05.2001 00:00:00dát kritice tipwendigo
Merle:...Co se týče odpovědí na body 3 a 4, jsou na jiné otázky.Chtěl jsem konzultaci, ne inzultaci....
07.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Jiko: já hrdý nejsem, ale je to pro mě přijatelné....
07.05.2001 00:00:00dát kritice tipwendigo
Jsem tu teprve krátce a tak se obracím na někoho ze zasvěcených, jelikož časová tíseň mi znemožňuje detailně se s problémem seznámit....
Může mi někdo polopaticky vysvětlit tyhle body?
Jak má vypadat podpora začínajících autorů?
Jaké výhody a smysl členství bude mít?
Jedná se skutečně o organizaci a ne o ukojení ega několika vyvolených?
Propagace, akce, srazy, no prosím, ale slyším-li pojem členské příspěvky, ježí se mi vlasy..
Jakým způsobem se budou využívat a kontrolovat, pokud budou zavedeny?
A není to celé tak trochu z louže pod OKAP ???
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
Pro mě jedinou otázkou zůstává, jak a zda-li vůbec sdružení řeší otázku finacování Písmáka. Něco tomu zdá se pořád chybí a byl bych rád, pokud by mi a zřejmě nejen mě někdo vysvětlil financování na konkrétních příkladech. Ten základní nedostatek, který v tom spatřuji mě nutí ke konstatování, že vznik sdružení je (alespoň prozatím) sice důsledkem legitimní potřeby, která ovšem byla pod záštitou řešení problému financování zneužita k osobní realizaci některých z angažovaných osob. Jak z tohoto hlediska, tak i několika dalších náznaků, resp. zákonitostí, které do budoucna musí logicky nastat, vyplývá, že ať již záměrně, mylným jednáním, nebo cílenou manipulací je zde připraven základ pro něco, co může přerůst v něco obludného. Pokud se tady hovoří o jakési pomyslné záchrané brzdě v podobě Oldy, jedná se o klam, který je zde opakován tak často, že mu možná i každý věří. Přesně teď slyším Vaše námitky, k nim můžu jen podotknout ... skutečně? Jste o tom tak hluboce přesvědčeni? Vzali jste v potaz všechny možné okolnosti, které mohou nastat? .. Věřím, že ano .....

co se týká názvu .. viz. JiKo ...

06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Cavič tak tos trochu ujel
Příklad: Najde se sponzor podnikatel kdokoli kdo řekne já vám dám prachy např na počítač. Aby si sponzor mohl odečíst dar ze základu daně! musí mít co? Musí mít na to doklad od právnické osoby. A tou není Olda, tou nejsem já a dokonce ani Inventor...tou je Sdružení Písmák (sory že nepoužívám OKAP ale doufám, že si to ještě rozmyslíte...)
Sdružení přijme peníze a poněvadž je to nezjiskové sdružení má 2 možnosti. Na konci roku odevzdat prachy státu anebo co? Anebo je použít na viz čl.II bod 2 podporu písmáka (Oldo kam se sakra ztratila podpora kultury? Není to jiná version?) tak že třeba koupí server nebo zaplatí roční poplatek za doménu nebo zaplatí Cavalerovi za profi kritiku atd atd... možnosti jsou všeliké. Už to chápeš?
Jinak jak píšeš o tej záchrannej brzdě, mám pocit že jsi úplně _MIMO_ a nechápeš smysl existence sdružení. To nikdy nebude vlastnit doménu www.pismak.cz která je osobním vlastnictvím fyzické osoby Oldy kromě situace že by se Olda rozhodl toto majetnické právo převést na sdružení!!!

Jinak prapůvodní návrh založit sdružení není inventorův ale Oldův (aspoň to tak chápu), protože to tak Olda chtěl inventor a v kostce i další (i třeba já) kdo byl v přípravném výboru jsou jen ti co jsou ochotni hejbnout ručičkama a ne jen planě plkat a tak trochu nahrazují řekněme Oldovu nepružnost..ehm.

ps:Co jsi udělal pro financování provozu ty?
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
JiKo: přesně tuhle odpověď jsem čekal. Takže, jednak si dobře vzpomeň na všechna možná auditoria co se ať již více či méně týkala Písmáka (a nemyslím jena stanovy a název). ..a dále ... Jsou prakticky jen dvě možnosti financování, tím jedním z nich je sehnat sponzora. Předpokládám, že jich nestojí zástupy přede dveřma a i kdyby (předpokládám, že zprvu se jich najde i celkem dost z řad vlastních firem, firem otců, bráchů, známých atd. .. je jen otázkou, jak dlouho jim to vydrží o to ale nejde) .... bývá zvykem, že sponzor za svou "ochotu" něco očekává. Co mu písmák v takovém případě nabídne a jak se to všechno slučuje s těma honosnýma řečma co tu kdy probíhaly?....

.... a co když se stane, že se sponzor nenajde? Členské příspěvky? Kdo a proč se stane členem? "Odměnou" za členství je možnost aktivně se podílet v rámci sdružení, čili volit. Za tuto výsadu musí člen platit členský příspěvek .... kolik lidí tady se bude chtít stát členem? Pro drtivou z nás je písmák místo, kde vkládáme a čteme básničky. Nic víc. Pár z nás ještě kecá s některými, které jsme tu potkali a ještě menší část chodí na srazy nabo jiné akce. Proč bych se měl stát členem sdružení a platit, když jako "bezplatný nečlen" budu moct dělat to samý, samozřejmě kromě volby, ale přiznejme si, že pominu-li ochotu, zájem apod. tak vlastně koho volit?

Co se stane s vybranými penězmi? Vždycky jsem si myslel, že mají být použity na to, aby ten, kdo chod písmáka zajišťuje to nemusel táhnout ze svýho a byl za svou práci taky nějak odměněn. Ovšem podle toho co jsem si přečetl, je možné i zcela něco jiného ... ouvisející aktivity? A co to je? Srazy, na které přijede 20 lidí? Různá čtení? Vydávání sbírek, na kterých bude 15 vybraných autorů?

Víš s tím, že jsem _MIMO_ .. ano jsem, nevycházím totiž z toho co se zde v dobré vůli a nadšení říká, vycházím z toho co je napsáno, protože to je směrodatný a stát se může cokoli a to co je napsáno žádným způsobem nezaručuje to, co je říkáno. Samořejmě je to slovíčkaření a malování čerta na zeď, ale jsou tu možnosti. Jsou tu místa, která záleží jen a jen na lidech a na tom co se stane a může stát.

Co se týká mého financování, už jsem zde možná i několikrát řekl, ať se zde objeví číslo účtu a rád tam něco pošlu. Nebude to nic z čeho by měl někdo padnout na prdel a děkovat mi, nejsem žádnej milodárce a především ne milionář:-) .. ale až jím budu, kdo ví, pak si vás koupím všechny:-)))

Chtěl bych jen jediný, aby peníze, které možná někdy v budoucnu pošlu, jakožto členský příspěvek, byly použity na nákup novýho disku, ramky, Oldovi na svačinu, nebo zaplacení domény, nikoli na jiné aktivity. Ani ne na tu poslední šalamounskou větu, kterou se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje:-)

Všechno to co jsem napsal a proč rejpu není z důvodu, kterým mě a myslím že i Printa označil inváč, totiž že mojí (naší) jedinou snahou je záškodnická činnost s cílem ublížit sdružení, nýbrž to, že jsou zde dány mantineli, které jsou však velmi volné a to podstatné záleží na lidech samotných. Ano přiznávám, že nesdílím Vaše nadšení, ostatně je mi to více méně jedno, přesto se mě to dotýká a není možné dělat, že to neexistuje. Chci poukázat pouze na to, že řada věcí budu fungovat tak jak zde bylo předesláno jen na základě dobré vůle několika lidí a pokud ne, není tu nic, co by zabránilo, aby se z toho nestalo něco jiného .....
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipMonty_Python
Z deště pod OKAP?
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Jiko: sdružení se nejmenuje Písmák, jak sis snad všiml, pouze má Písmák v názvu, lépe řečeno součástí zkratky...
To že se ti název nelíbí mě sice mrzí, ale s tím nic neudělám... na všechno i na tvorbu názvu byl čas... teď už jaksi není.

Cava: je vidět, že jsi tam s námi prostě nebyl... není nic čím bych tě mohl přesvědčit (jsi předem zaujatý), musíš se prostě přesvědčit sám...
BTW: jako sponzor máš právo si říct, na co ty peníze budou určený....
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
Merle, to není o tom že jsem zaujatý, vůbec ne, mám prostě ve zvyku domýšlet věci, které se dají zneužít a obejít a jejich tady dost. A bohužel, nebo bohudík, nejsem z těch, kteří věří že to jednou někteří z těch lidí neposerou ....
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Cava: pak bys na takové věci měl uzporoňovat... kvůli tomu jsme se v té Praze setkávali, kvůli tomu, je to tady vystavený....
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
Pro všechno ostatní (hlavně některé:-))) ... vše vyřešeno a vysvětleno po mé rozpravě s Merlem .... držím palce a trhněte si:-))))
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Merle: Jak sis jistě všiml věnoval sem tomu proč sem sdružení nazval Písmák dost velkou část svých textů nahoře, na hlavní problém konstrukce názvu mi zatím nikdo neodpověděl! Tuším že se vymyslela zkratka a na ní se napasovalo cosi co zní kostrbatě ... jste na to opravdu hrdi? (na ten název)

Cavíč: Čéče to je jak když začneš podnikat tak máš možnost zákony používat anebo porušovat, budu li předpokládat že všichni chtěj všechno zneužít kam dojdu? Odpovím si sám dojdu do...)(
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
JiKo: ale vždycky musíš předpokládat, že se najde někdo, kdo bude chtít něco obejít, či využít nějaký skulinky k vlastnímu prospěchu. .... spoléhat na lidskou čest a morálku je sice krásný, ale blbě to funguje:-)) ...
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Cava: už sem zakládal i bytový družstvo a že tam jde o větší prachy a můžu s klidem říct pouze toto:
Lidi v tomhle státě jsou díky socialismu vychovaní tak že si myslí že kdokoli něco dělá chce se jen obohatit a utrhnout ovoce. To je zlý. Když tě někdo bude chtít podrazit podrazí tě, když něco konáš v dobru máš zase smůlu odsoudí tě že se chceš napakovat. Pak už fakt nevím kam spějem.
Stanovy obsahují pár záruk nezneužití jako dva podpisy, kontrolní komisi, roční zpráva o činnosti. Nestačí?
Ano za předpokladu že myslíš, že je to o napakování se (z písmáka se dá slušně žít až do smrti, myslím, že Bahamy jsou dobrá země:-)) neexistuje kontrolní mechanismus který by tě uspokojil.
A dávat si úzké mantinely? Dnes to jistě stačit bude ale co za rok za dva? Nepokládejme si zbytečně laťku cílů na zem aby ji bylo možno dobře překročit...
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
JiKo: vůbec jsi mě nepochopil:-) ... víš nejde o peníze, je jedno jestli si někdo přihraje nějakou tu kurunu navíc, nebo neprávem, o to přece nejde¨(mimochodem mě to ani nenapadlo, že by se někdo chtěl finančně obohatit). Šlo mi o něco jiného o jiný princip a jiné zneužití, poněkud vyšší, než jen babrání se s má dáti a dal. Je zde mnohem větší možnost ve zcela jiném zneužití, ale fakt, že Ti nedochází jaké, je jen pozitivní, neb jsi potencionálně neškodný:-)) Soráč za tohle osobní popíchnutí, je myšleno s humorem:-) ....
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipClimaster
JIKO...myslím, že tohle sdružení nebude oplývat tak mocnými financemi aby stálo za to je spronevěřovat:)))))))))))))))))....a nakonec vždyť tak zas o nic nejde..jen malý sdružení...pokud budeš mít strach o nějaký socialistický podrazy, tak tam nevstupuj...klasická svobodná volba..:))))))
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Clipe čti pořádně proč sem to psal :-)))

Cava já to chápu zmocněj se písmáka nandaj sem plno reklamy zkomercionalizujou tyhle www a svobodný místo bude pryč. Kde je náš Hyde park? mamíííí!!!! ono nám ostříhhali trávník.. bééé :-)))


06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
JiKo: ani teď jsi zcela nevystihl smysl toho co jsem psal:-))) ...
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Pak zůstanu hlupákem...

zkus to se mnou!
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
Ale jo JiKo ... že jseš to Ty:-))
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Poslouchám
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipCavalera
Jo počkej, Ty to chceš vysvětlit? to nééé .. už jsem všechno řek a následně se i s Merlem ujasnil na chatu a své závěrečné slovo napsal. Má poznámka ... "že jseš to Ty" ... znamenala nikoli mou ochotu něco vysvětlovat, nýbrž ochotu tolerovat Tě.-)))))

[Toť ono mé závěrečné slovo: ".... držím palce a trhněte si:-))))"]

S pozdravem:-)))
06.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Cava: tak sem rád že to trhněte si na mě neplatí :-))
05.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Merle:

OPIS:

20.04.2001 Danny
pokud jde o můj vážný názor (a né informatické vtipy výše)
souhlasím s Popeluchou, aby se to jmenovalo jednoduše
Písmák.

Pak bude přímočaré, že Písmák má stránky www.pismak.cz
stejně jako např. GNU má stránky www.gnu.org ...

20.04.2001 Merle
Danny: jenže tohle není sdružení písmáka.... to ej ejdna z podmínek vzniku vůbec, aby do písmáka funkčně nezasahovalo... lépe řečeno, aby neubíralona možnostech, případně na svobodě
přečti si ještě jednou cíle sdružení od inventora
Obrat o 180stupňů???
Na přípravosrazu jste název pouze Písmák nechtěli ani za nic protože to budí dojem vazby na server Písmák.cz.
Něco se změnilo?

Dyť tenhle název přímo SVÁDÍ k doměnce že člen musí být autorem.

Slovo občanský dále vede k doměnce že členi mohou být pouze občané tj fyzické osoby. Ze zákona mohou být členy i právnické osoby - nejedná se o diskriminaci?

Sousloví Občanský klub jsi moc neosvětlil.

Sdružení má být kulturním a slovo OKAP mi přijde ...nevhodné
05.05.2001 00:00:00dát kritice tipkalinka
bude-li pridelovani cestneho clenstvi vymezeno pouze - diskutabilne *vyjimecnymi* zasluhami - , jaky pak zbyde prostor pro eventuelni cestne clenstvi z duvoduuuu prosteeee autorskeeee geniality????
/rejpalkum predem - nebiju za sebe!!!!:o))/

ad. OKAP
trosku zvlastni - s ohledem,ze mi v mych soucasnych sracickach plnych existencniho koloritu vcera pribylo - resp. ubyla: dodavka el. energie... a lampiony byly vsechny zarezervovany pro nejakou zakladku, tudiz zustalo u svicek!!!!!:o))) .......z deste pod OKAP!!!:o)))
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Čím víc to čtu, tím víc mně naskakuje husí kůže... Už jenom ty termíny... Prostě hnus!!!! Hnus!!! Něco jako Svaz čs. spisovatelů a Dobříš... a nuly za předsednickým stolem!:-)
Nicméně ASI jiná cesta nevede.. A i kdyby vedla, zase nevím přesně kam by měla vést. Pokud je tohle všechno o penězích, mělo by to alespoň u peněz zůstat. Obávám se ale, že nezůstane.
Ponechte mi mou skepsi, nedůvěřivost a obavy. Nepramení ze zlých úmyslů.:-)
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipVojtek
ale já se také bojím.....
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipClimaster
Print, Vojtek: co to berete tak tragicky...ve skutečnosti to o tady tý legislativě není.....je to jediná rozumná možnost...
sqwělý...:))))))))))))))))))))
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipPrint
Jediná rozumná možnost...! :-( To jsou slova, který mě právě děsí!:-)))
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipAnonym
Čtu vás často, tak není to zlý, jen by bylo dobré ty stanovy trochu pozměnit, aby nebyly stejné jako BMI, je to hodně okaté.

http://www.brezen.cz/2000/publish/test.php3?dir=brezen&time=944093700
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
Print, Vojtek: pravidla pro vznik sdružení a vzhled stanov jsme si nevymysleli my... to sám Václav Havel a myslím Čalfa napsali ten zákon o sdružování.
Tvář sdružení bude lidská, protože ho budou dělat lidi, ale oficiální stránce MUSÍ být učiněno za dost... jinak by každý mohl zpochybnit právní stránku čehokoliv vykonaného.
I já mám z toho všeho byrokratického obavy, a právě proto se budu dál snažit, aby se pokud možno nenaplnily.
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
K názvu: OKAP - jak dlouho se tu odpíralo aby sdruření neslo název Písmák aby nedošlo k dojmu že je to sdružení za účelem řízení písmáka a hotovo, no a vy teď přijdete s "Občanský klub autorů Písmáka"

To je ještě horší, lidi!!! Na první pohled se zdá že členy mohou být pouze autoři z Písmáka!! Vždyť přeci šlo o to založit sdružení které má s písmákem společné jen to že jej zaštítí finančně-legislativně a bude mít i další záměry jako kulturní projekty které s Písmákem nemusí souviset. No nic.

A nakonec se obracím k čečtinářům:
Připadá mi jako minimálně divné neli nesmyslné spojení "Občanský klub" Dodnes jsem měl zato, že klub je koho čeho, tedy klub písmáků, šachistů, bungeejumpingistů apod, ale Občanský klub?

Jinak o další existenci www.pismak.cz strach nemám protože fakticky ani vznikem sdružení není písmák jeho majetkem a není mu ničím povinován a pokud sdužení nařídí Oldovu udělej to a to bude to jen a jen na Oldovi zda to udělá či ne ... tak jak to bylo dřív
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
omluvte sníženou kvalitu češtiny
č=š


Jo a OLDO kurňa odpoutej se od toho totemu a přestaň tam cpát tu Loretu :-)))
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Kdyby někdo chtěl znát zákon tak zde je podstatná část zákona:
klikni
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipClimaster
..jiko:..teda jestli jsem to zprávně pochopil...tohle združení má mít společnýho s www.písmák.cz...jen zajištění financí pro provoz...a pořád o něm bude rozhodovat Olda...nééé???
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipruby
taky myslim ze oldik nejak uz nebude absolutnim lec milovanym a spravedlivym a snazivym vladcem.
a prijdu si jako kdyz jsme na obcance cetli ustavu...a je mi divne ale verim, ze jsem dostatecne nezasvecena a ze vy vite co a proc delate, jako moudri a starsi, a az vyrostu, tak to mozna pochopim a budu vam pomahat, nebo skodit:-)))
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipJiKo
Clipe tos pochopil dobře a právě proto mi ta volba názvu přijde na hlavu postavená.

ps: a nátlaky se dějí:-)
04.05.2001 00:00:00dát kritice tipMerle
climaster: nikdo nemůže Oldovi vyvlastnit www.pismak.cz, o čemkoliv tady bude stále rozhodovat on (pokud se nerozhodne jinak)

jiko: členy nemusí být písmáci, ani aktivity se neomezují jen na písmáka (slovo občanský), ale s písmákem svázáno bude, ikdyž jen jednosměrně... sice to z názvu tak úplně nevyplývá, ale to podle mě není ani až tak moc potřeba.


Kritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.