Používáním webu Pismak.cz souhlasíte s následujícími Uživatelskými podmínkami:

I. Definice

 1. Pismak.cz označuje web www.pismak.cz, jehož provozovatelem Dobrý spolek

  Ruská 112, Praha 10, 10000, IČ: 08312192

 2. Obsahem se míní všechna data, umístěná uživateli na Pismak.cz, včetně zveřejněných informací a komunikace uživatelů prostřednictvím we­bu.

II. Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Registrací na Pismak.cz vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru Pismak.cz.
 2. V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na Pismak.cz, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. Pismak.cz si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací. Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávněnému shromažďování nebo jinému zneužívání.
 3. Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze.
 4. Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese Pismak.cz odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na Pismak.cz obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů o provozních informacích souvisejících s provozem portálu. Stejně tak občasné emaily s novinkami na Pismak.cz

III. Registrace a bezpečnost profilu

 1. Registrace na portálu Pismak.cz je zdarma.
 2. Uživatelské vložení obsahu na portál Pismak.cz je zdarma.
 3. Zavazujete se, že nebudete na Pismak.cz zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení. Nebudete vytvářet přezdívky, které by bylo možné zaměnit s již existujícími přezdívkami, či zesměšňjící jiné uživatele.
 4. Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální.

IV. Práva k vkládanému obsahu

 1. Uživatel, který vkládá na Pismak.cz jakýkoliv obsah, odesláním tohoto obsahu na svůj profil potvrzuje, že je nositelem veškerých autorských práv k umísťovanému obsahu.
 2. Vložením Vašeho obsahu na náš web vzniká pro nás časově neomezená licence na daný obsah, která lze zrušit pouze písemnou cestou. Tato licence se vztahuje i na smazaná data.
 3. Zveřejnění jakéhokoliv obsahu na Vašem profilu znamená, že tato informace je volně přístupná celosvětově na Internetu a kdokoliv na ni může odkazovat, jakož ji i sám kopírovat a dále šířit. Profily na Pismak.cz jsou veřejné, neposkytují možnost nastavení soukromí tak, aby Váš profil mohly sledovat pouze vybrané osoby.
 4. Umístěním obsahu uvedeného shora na Pismak.cz souhlasíte s celosvětovým zpřístupněním tohoto obsahu veřejnosti v nehmotné podobě prostřednictvím portálu Pismak.cz, s tím, že nemáte z toho titulu vůči Pismak.cz či komukoli jinému nárok na jakoukoli úplatu nebo jinou protihodnotu.
 5. Odpovídáte za to, že jste sám/sama oprávněn/a k vyslovení souhlasu s těmito podmínkami, případně ho vyslovujete i v platném zastoupení všech dalších osob, jejichž souhlas je zapotřebí.
 6. Provozovatel Pismak.cz nepřebírá povinnost Vámi umístěný obsah chránit a nenese žádnou odpovědnost za porušení Vašich práv k obsahu, který jste umístili na Pismak.cz.
 7. Jsme vděční za jakékoliv Vaše připomínky a podněty k fungování a vylepšení Pismak.cz, berte však na vědomí, že použitím Vašeho nápadu nebo Vámi zaslaného materiálu nevzniká Pismak.cz žádná povinnost Vám nápad nebo použití materiálu a v něm obsažených informací jakkoliv kompenzovat; jeho předáním souhlasíte s jeho využitím za těchto podmínek, včetně podmínky bezúplatnosti.

V. Zásady užívání

 1. Nebudete na Pismak.cz umísťovat žádný obsah ani činit žádné akce, jež by směřovaly k možnému porušení nebo ohrožení práv jiných osob. Nebudete Pismak.cz využívat k nezákonným nebo nekalým aktivitám.
 2. Vámi umísťovaný obsah nebude propagovat ani obsahovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci ani nezákonné aktivity. Vámi umísťovaný obsah bude respektovat soukromí jiných osob.
 3. Nebude na Pismak.cz vkládat námi předem nepovolenou komerční komunikaci v jakékoliv podobě.
 4. Zavazujete se dodržovat následující podmínky: Nebudete shromažďovat jakákoliv data o uživatelích Pismak.cz. Nebudete uploadovat viry či malware (ani obsah, u něhož si tím nejste jisti), stejně tak nebudete ani vkládat odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat. Nebudete napadat profily jiných uživatelů či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s profily, jejichž zakladatelem nejste Vy.
 5. Nebudete činit nic, co by mohlo ohrozit provoz webu Pismak.cz, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy profilu, které nejsou přímo připravené v administraci profilu, jsou zakázané.
 6. Nalezené chyby v systému nám nahlásíte a nebudete je zneužívat.
 7. Uživatel je povinen být seznámen s aktuálním zněním Uživatelských podmínek. Pismak.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky bez předchozího upozornění pozměňovat. Větší zásahy a změny těchto podmínek budou ohlášeny emailem na registrované adresy.
 8. O porušení pravidel a interpretaci kteréhokoliv výše uvedeného bodu rozhoduje výhradně osoba Pismak.cz.

VI. Porušení uživatelských podmínek

 1. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv Váš obsah, pokud se domníváme, že odporuje těmto Uživatelským podmínkám. Pokud se domníváte, že jsou jakkoliv porušena Vaše práva, napište nám na email info@pismak.cz
 2. Pokud byste opakovaně porušovali tyto Uživatelské podmínky, vyhrazujeme si právo zrušit Váš profil a zablokovat Vám přístup k Pismak.cz.

VII. Odpovědnost provozovatele Pismak.cz za obsah

 1. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah umístěný uživateli na portál Pismak.cz, jeho užití a nakládání s ním. Pokud kdokoliv zahájí jakýkoliv soudní či jiný spor směřující proti Vašim akcím či Vámi umístěnému obsahu na Pismak.cz, a bude-li se v něm domáhat i nároků vůči provozovateli Pismak.cz, zavazujete se nahradit nám veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Totéž platí pro mimosoudní uplatnění a případné vypořádání takových nároků.
 2. Jsme poskytovatelem prostoru na webu, který se snažíme spravovat dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a který preventivně chráníme těmito Uživatelskými podmínkami.
Top