oficiální vysvětlení mého díla "";

Danny

Nedávno jsem na tento server vložil dílo jménem ""; Později jsem si uvědomil, že je poněkud těžké na pochopení, takže proto vkládám tento vysvětlující text. Pokud jste dílo ještě nečetli, bude lepší, když si ho přečtete (klikněte na můj nick a vyhledejte dílo těsně předcházející tomuto) dříve než tento text, abyste nebyli "oficiální" interpretací díla ovlivněni. Také pokud si chcete zachovat onu úžasnou svobodu interpretace, vlastní každému čtenáři literární tvorby, nečtěte dál. Informystické dílo ""; je vícevrstevné, má několik rovin. Konkrétně jsou zamýšleny tři roviny: (1) "normální" poselství poetického textu, které je prvotní, (2) kaligraficky-estetickou rovinu a (3) možnost korektního spuštění a fungování díla na počítači. Nutno podotknout, že možnost spuštění na počítači je pouze jednou z rovin a to ještě rovinou spíše "bonusovou" než prvotně míněnou, avšak pátrání čtenářů se obracelo -asi kvůli formě díla- nejvíce k ní. Rozebereme si roviny postupně. 1. prvotní poselství textu Název díla slouží jako počáteční bod této interpretace. Samotné uvozovky "", v nichž není žádný text, jsou nedokonalým přiblížením slova... no, spíše Slova s velkým S. Daly by se přeložit do češtiny jako "nejprostší možné slovo", případně "nevýslovné slovo" - dere se nám tu vyjádření buddhistického termínu "šúnjatá", znamenající jistý druh prázdnoty. Středník naznačuje, že něco následuje dál - máme tu tedy první verš Janova evangelia "na počátku bylo Slovo". Zároveň je středník nutný pro interpretaci díla na počítači, ale to se týká jiné roviny díla. Samotný text básně pokračuje ve vylíčení, co následovalo dál. Dalo by se to nejlépe interpretovat jako "systém založený na systému založeném na systému založeném na nejprostším možném slovu" - ve zkratce shrnutý pohled na celou plnost tohoto světa. Středník naznačuje, že něco následuje dál - co následuje, je však otevřené, protože báseň nepokračuje. Použitý zápis je trochu poplatný třetí, počítačové, rovině díla, proto čtenáři, kteří nebrali v matematice pojem funkce, mohli mít těžkosti tento zápis pochopit. 2. kaligraficky-estetická rovina Do sebe zanořené závorky. Samotné uvozovky se středníkem. Vizuální dojem s takto, pro běžného čtenáře relativně neobvykle, naskládaných znaků textu může být relativně zajímavý a tvořit další rovinu díla. Zde neuvádím žádné složitější interpretace. 3. fungování díla na počítači Tato rovina není nutná pro pochopení roviny původní. Pokud vám přijde příliš složitá, nemusíte číst dál, je to jen bonus. Budu se snažit uvádět informace v pořadí od jednodušších ke složitějším. Text díla je funkčním programem v programovacím jazyce Perl. Na systému, který interpret tohoto jazyka obsahuje, se korektně spustí. Nemá však žádnou složitější funkci: v prvním náhledu bych to vysvětlil tak, že program neudělá nic, ale toto nic neudělá relativně složitým, avšak korektním, způsobem. Nejdetailnější přiblížení je pro ty, kteří umějí programovat, případně přímo znají Perl. Toto nejdetailnější vysvětlení je ještě méně nutné pro pochopení primárního poselství básně a uvádím ho jako detailní doplnění pro pořádek, rozhodně není hlavním poselstvím básně - rozebírá báseň z hlediska její funkce v Perlu, což je doplňkovou, bonusovou rovinou: První řádek je z hlediska Perlu použití textového řetězce v prázdém kontextu. Neudělá nic, ale jde v Perlu o legální příkaz. Druhý řádek jsou tři do sebe vnořená volání funkce system(). Funkce system() provede příkaz operačního systému. Protože je příkazem prázdný řetězec, stane se to samé, jako kdybychom na příkazové řádce dali jenom ENTER. Nestane se tedy nic, ale toto nic se nestane relativně složitě. Funkce při úspěšném ukončení vrací nulu, která se podle pravidel práce se skaláry v Perlu konvertuje v řetězcovém kontextu na prázdný řetězec. Prázdný řetězec se předá druhé, kolem ní ležící funkci system(), což opět provede prázdný příkaz operačního systému a to samé se provede ještě jednou. Tedy nestane se nic, ale relativně složitě. Co dodat závěrem? Normálně by se poezie -jak se říká- vysvětlovat neměla. Doufám, že zrovna tato výjimka bude tou, která pravidlo neporušuje, ale potvrzuje.
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.