Informační společnost

Zoroaster

Informace, informatizace, informační revoluce jsou nová zaklínadla moderní doby. Pověra, že stále vyšší a dostupnější kvantum informací je předpokladem úspěšného řízení ve všech sférách lidské činnosti, zachvátila svět jako černý mor. Jakže? Nepřeberné množství rozporuplných dat, protichůdných zpráv, nesourodých názorů, nekonečná změť lidských zájmů, tlaků, psychologických intervencí, politických kampaní, účelové manipulace a odporu proti této manipulaci má vytvořit základ pro nějaké řízení a stanovení smysluplných cílů lidského konání? Nikdy dříve jsme nebyli tak blízko k pochopení chaosu, který se zračí ve světě vytvořeném lidskou myslí, ve světě člověku tak vlastním, ve světě informací.

Informační společnost nás nepoučuje o nových a lepších metodách řízení, o možnosti, jak moderní svět rozumě uspořádat, strukturovat, ale naopak o prostém úkazu, že všechny metody, jimiž bychom chtěli lidstvo jako celek usměrňovat v jeho prospěch, nemají konečné řešení a ve svém důsledku selhávají. Informační kanály internetu nám zobrazují, jak je lidská společnost ve své totalitě neuchopitelná. Jak málo z metafyzických maxim vědomí a vyššího principu bytí se v ní zrcadlí. Do jaké míry je život člověka organizován týmiž zákony volné soutěže a neuspořádanosti jako sama živá příroda.  

Řídit lze s úspěchem pouze systém vytvořený člověkem a to systém omezený, systém lokální a přehlédnutelný, subsystém založený na organických vztazích pořádaných k danému účelu, tedy systém umělý. A je lhostejné, zda se jím organizuje technologický proces či lidské spolunažívání. „Teorie omezení“, jako poměrně nový a stále populární obor teorie řízení, mimoděk objevuje nejstarší pravdu života, když říká: Nehleď na předmět řízení jako celek, ale zaměř se na jeho úzká místa. Buď je posílíš, nebo budeš muset vše podřídit jejich slabosti.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.